Epinions analyse: Jobkundernes udvikling efter forløb i Jobbanken

6. oktober 2021

Region Midt har finansieret en evaluering af Jobbankens beskæftigelsesrettede indsats og langvarige effekter for psykisk sårbare førtidspensionister.

Evalueringen består af flere dele. I selve registeranalysen fra 2020 har Epinion evalueret 933 førtidspensionister, som viser unikke og markante resultater både i forhold til beskæftigelse, kriminalitet, psykiatri, pension og disponible indskomst. Pr. 1. oktober 2022 er der 1423 førtidspensionister tilknyttet Jobbanken, hvorfor nedenstående resultater må forventes at være endnu højere.

Resultaterne vidner om økonomiske besparelser og gevinster for det offentlige (kommuner, regioner og staten), men også - og mere vigtigt - om øget livskvalitet og inklusion af en en gruppe, der har mange komplekse udfordringer foruden ledighed og psykisk sårbarhed. 

Læs om resultaterne herunder:  

 

Flere i beskæftigelse

Opslag Resultater Beskaeftigelse

I gennemsnit over årene stiger lønnet beskæftigelse fra 31 % til 56 % hos de psykisk sårbare førtidspensionister, der starter i et forløb i Jobbanken. Det betyder, at der kommer 234 flere psykisk sårbare i lønnet beskæftigelse om året. I oktober 2022 vil tallet forventeligt være 356 flere personer årligt.

De positive resultater viser, at Jobbanken gør en forskel i forhold til at få psykisk sårbare førtidspensionister i job, men også at der er et uudnyttet beskæftigelsespotentiale blandt førtidspensionister. Andelen i beskæftigelse stiger absolut med 25 % og relativt med 81 %. 

Resultatet understreger resultaterne fra en tidligere registeranalyse i årene 2013-2015 udarbejdet af STAR og er særlig interessant, fordi andelen, der er i beskæftigelse, normalt ser ud til at falde jo længere tid, der går fra tilkendelsen af førtidspension. Jobbanken formår således ikke blot at afværge en marginalisering for mange førtidspensionister, en faldende andel i beskæftigelse, men at vende udviklingen til, at flere kommer i arbejde.  

I en tid, hvor der er stor ustabilitet omkring den psykisk sårbare, er det nødvendigt med en solid, effektiv og etisk beskæftigelsesindsats over for psykisk sårbare førtidspensionister. Det tilbyder Jobbanken. 

 

Færre psykiatriske sygdomsforløb

Opslag Resultater Indlaeggelser

I gennemsnit over årene falder årlige psykiatriske sygdomsforløb fra 25 % til 17,5 % hos de psykisk sårbare førtidspensionister, der starter hos Jobbanken. Det er et relativt fald på 30 % og betyder, at 70 personer i gennemsnit kommer i psykiatriske sygdomsforløb en eller flere gange hvert år. I oktober 2022 vil tallet forventeligt være 107 personer årligt.

En målrettet beskæftigelsesindsats er vigtig ift. psykisk sårbare i en tid hvor psykisk sygdom er stærkt stigende og hver 4. dansker rammes af en psykisk sygdom, inden de fylder 50 år (kilde: bedrepsykiatri.dk).

Psykisk sygdom er omsiggribende og invaliderende, og det er derfor centralt både menneskeligt og økonomisk at kunne reducere antallet af personer, der kommer i psykiatrisk behandling.

 

Færre kriminelle sigtelser

Opslag Resultater Kriminalitet

Efter et forløb i Jobbanken falder kriminelle sigtelser i gennemsnit over årene fra 5,5 % til 4,2 % hos psykisk sårbare førtidspensionister. Det er et relativt fald på 24 % og betyder, at der hvert år er 12 færre mennesker i gennemsnit, der bliver sigtet for alvorlig kriminalitet i henhold til straffeloven. I oktober 2022 vil det forventeligt være 19 personer årligt.

Dette fald er meget positivt, da psykiatriske patienter er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne (kilde: Rockwoolfonden), og da der ved hver sigtelse er menneskelige skæbner, der berøres alvorligt - både på offrets, de pårørendes og gerningspersonens side - samt betydelige samfundsøkonomiske udgifter forbundet med hver sigtelse. 

 

 

Højere disponibel indkomst

Opslag Resultater Indkomst

Efter et forløb i Jobbanken stiger den årlige gennemsnitlige disponible indkomst fra 166.000 kr. til 187.000 kr. hos vores jobkunder over årene.

For 933 jobkunder betyder det 19,6 mio. kr. per kalenderår i øget disponibel indkomst. I oktober 2022 vil tallet forventeligt være 29,9 mio. kr. årligt.

En stigning i indkomst for en gruppe der ligger i den nederste del af samfundet ift. økonomisk overskud betyder en forhøjet levestandard og økonomisk frihed, samt mulighed for at indbetale mere ind til pension, fx via den frivillige ordning om Supplerende Arbejdsmarkedspension.

Alt andet lige vil øget indkomst blandt målgruppen reducerer uligheden i samfundet og være med til at skabe et mere socialt balanceret samfund. 

 

Øget indbetalt skat

Opslag Skat

Efter et forløb i Jobbanken øges årlig indbetalt skat fra 102.000 kr. til 115.000 kr. for vores jobkunder i gennemsnit over årene. For 933 jobkunder betyder det over 12 mio. kr. i øget skat per kalenderår. I oktober 2022 vil beløbet forventeligt være 18,5 mio. kr. årligt.

Det er indtægter, som staten får gavn af, og som kan bruges til eksempelvis at geninvestere i psykisk sårbare. Ved at indbetale mere skat får de psykisk sårbare mulighed for at bidrage økonomisk til samfundet, og det giver en stolthed og mulighed for at føle sig værdsat i stedet for at føle sig som belastning. 

 

Flere ugentlige arbejdstimer

Opslag Timer

Efter et forløb i Jobbanken øges ugentlige arbejdstimer fra 3,5 til 4,7 timer hos vores jobkunder i gennemsnit. For 933 jobkunder betyder det over 1.100 flere ugentlige arbejdstimer per kalenderår i gennemsnit over årene. I oktober 2022 vil tallet forventeligt være årligt 1.700 flere timer ugentligt.

Med 220.000 førtidspensionister ville en udbredelse af Jobbanken til hele Danmark betyde at flere psykisk sårbare førtidspensionister ville kunne komme i beskæftigelse, øge arbejdsudbuddet og dermed kunne løse en del af udfordringen med den stigende mangel på arbejdskraft i Danmark i fremtiden. I stedet for at gå derhjemme er de aktivt med til at bidrage til samfundsproduktionen og sørge for at Danmark bliver rigere.  

 

Øget indbetaling til pension

Opslag Pension

Efter et forløb i Jobbanken øges den gennemsnitlige indbetaling til pension fra 5.000 kr. til 6.500 kr. hos vores jobkunder. For 933 jobkunder betyder det 1,4 mio. kr. i øget indbetaling til pension per kalenderår i gennemsnit over årene. I oktober 2022 vil tallet forventeligt være 2,1 mio. kr. årligt.

Ved at kunne indbetale mere ind til pension via den frivillige ordning om Supplerende Arbejdsmarkedspension vil tabet i indtægt, når de psykisk sårbare førtidspensionister når folkepensionistalderen, være betydeligt mindre end hvis de skal leve af en beskeden folkepension.

Se mere om hvorfor det betaler sig at investere i Jobbanken - menneskeligt og økonomisk - for både den enkelte, pårørende, virksomheder, lokalområdet og samfundet.

 Opdateret 24. oktober 2022

Det var et godt sted. Også da jeg lærte mine arbejdskollegaer bedre at kende. Så lavede jeg lidt sjov med folk, hvor de så gav igen, på den gode måde. Det er det fedeste sted, jeg har været nogensinde Henrik Medarbejder i Fakta Henrik fakta